Reklamační řád

Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 1

Právo na uplatnění reklamace

Pokud nejste z jakéhokoli důvodu se zbožím, zakoupeném na laskarduino.cz spokojeni, můžete ho vyreklamovat. V takovém případě je zboží nutné zaslat na adresu: Tereza Lásková, Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou 516 01. Zákazník je v takovém případě povinen průkazným dokladem doložit, že zboží bylo zakoupeno v Internetovém obchodě laskarduino.cz. Průkazným dokladem je vždy faktura, která se poslána po obdržení objednávky na emailovou adresu zákazníka (při zasílání zboží dopravcem postačí pouze kopie) o zakoupení zboží.

Reklamace se nevztahují na případy:

* vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele

* prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje

* živelné katastrofy. 

Článek 2

Odpovědnost prodávajícího

Laskarduino.cz při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží odpovídá uvedené jakosti, množství, míře a hmotnosti. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám.

Článek 3

Odpovědnost za vady

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s ní v rozporu – trpí vadami, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to výměnou věci. Teprve není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To však neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. U věcí použitých prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. 

Článek 4

Lhůta pro uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (Článek 6).

Článek 5

Záruční doba 

Veškeré informace týkající se záruční doby jsou uvedeny v Obchodních podmínkách eshopu laskarduino.cz

Článek 6

Odstranění vad

Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Také vada, která nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené pro opravu věci se považuje za vadu neodstranitelnou. Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.  

Článek 7

Součinnost zákazníka

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými přepisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá při převzetí věci k reklamačnímu řízení za uložená data a informace kupujícího, a to ani za jejich uchování

Článek 8

Uplatnění reklamace

Pokud kupující po prostudování výše uvedených podmínek shledal vadu na zboží, je povinen o tom neprodleně kontaktovat prodejce, který mu sdělí následný postup reklamace.